Service Level Agreement


Dit Service Level Agreement (SLA) is van toepassingen op Afentico diensten zoals Hosted SharePoint, Hosted Exchange, webhosting, Dynamics CRM, vitrual private servers en andere op afstand beheerde diensten die Afentico aanbiedt – hieronder verder gedefinieerd – waarvoor men een bestelling plaatst, voor betaalt en akkoord is gegaan met Afentico’s Algemene Voorwaarden. Tenzij hieronder anders vermeldt, is dit SLA van toepassing op elke Exchange-, SharePoint-, Dyanmics CRM, Webhosting en virtual private server account.Dit SLA vervangt alle voorgaande versies die zijn gedistribueerd of beschikbaar gemaakt door Afentico of haar resellers. Dit SLA, inclusief alle bijvoegingen, verwezen documenten en alle andere voorwaarden die geplaatst zijn op de website, die onderdeel uitmaken van dit SLA, bevat het gehele service level agreement tussen Afentico’s klant en Afentico, betreffende het onderwerp hierover en elk eerder gemaakte overeenkomst, zowel schriftelijk als monderling.


1. Service definities

 • SharePoint Service: Afentico’s aplicatie service voor browser-gebassede samenwerking en documentmanagement, gecreërd met Windows® SharePoint® diensten.
 • Webhosting Service: Afentico’s service waarbij er middelen beschikbaar wordt gemaakt op een gedeelde server om een website zichtbaar te maken voor andere internetgebruikers.
 • Virtual Private Server Service: Afentico’s service waarbij er een virtuele serveromgeving beschikbaar wordt gemaakt dat zijn eigen OS en middelen heeft.
 • Hosted Exchange Service: Afentico’s service voor e-mail, agenda, taken en delen van bestanden, gecreërd met Microsoft® Exchange server software.
 • CRM Service: Afentico’s service voor het relatiebeheer van klanten, inclusief het onttrekken, bewaren en analyseren van informatie, gecreërd met Microsoft Dynamics® CRM.


Diensten zoals deze worden geleverd via het internet op basis van een maandelijks, 3-maandelijks, halfjaar of jaarabonnement. Afentico verzorgt het onderhoud aan alle servers en software, inclusief 24/7 monitoring, testen en installeren van software updates, bug fixes en beheert en controleert de gebruikersaccounts zoals beschreven in dit SLA. Bij het activeren van elke dienst wordt een gebruiker aangemerkt als administrator die via de Control Panel gebruikers en afgenomen diensten in zijn/haar organisatie kan beheren.


2. Ramp herstel
Afentico maakt dagelijks netwerkbackups op de gedeelde backupschijven. Backups worden gemonitord, gecontroleerd op fouten en regelmatig getest. De backups blijven drie (3) (Webhosting en Virtual Private Server diensten), vijf (5) (SharePoint en Dynamics CRM diensten) of zeven (7) (Hosted Exchange dienst) dagen beschikbaar. Afentico biedt geen garantie dat een geschikte backup beschikbaar is voor elke dag van de 3/5/7 dagen periode. Zodra er een onderbreking van de dienst is, krijgt het probleem direct de hoogste prioriteit en doet Afentico er alles aan, wat binnen haar commerciele inzet mogelijk is om de beschikbaarheid van de dienst zo spoedig mogelijk te herstellen. Afhankelijk van het type storing dat zich voordoet, kan Afentico ervoor kiezen om eerst de beschibaarheid van de dienst te herstellen zonder de gegevens. Alle informatie wat niet direct beschikbaar is na de onderbreking van de dienst, wordt teruggeplaatst van de meest recente backup. Het herstellen van backup gegevens wordt regelmatig getest om er zeker van te zijn dat de procedures snel uitgevoerd kunnen worden ingeval dat nodig is. Afentico is echter niet verantwoordelijk voor verlies van data als gevolg van het falen of verlies van backup media.


3. Restoration
Afentico ziet in dat af en toe gebruikers of hun systeembeheerder per ongeluk data verwijderd uit de database, mailbox of public folder. Aangezien dit geen systeemfout is en voor het herstel van de data het rampenherstelplan gedeeltelijk moet worden uitgevoerd, houdt Afentico het recht om – en u gaat akkoord te betalen – voor dit herstel een bedrag van € 150 per uur (met een minimum van € 75), ex BTW.


4. Public Folder/Mailbox limieten (Alleen van toepassing op de Hosted Exchange dienst)
Elke mailbox heeft een bepaalde opslagcapaciteit. Wanneer een gebruiker 90% – 95% van deze limiet heeft bereikt wordt er automatisch een waarschuwing per email verstuurd. Een 2e waarschuwing wordt automatisch per e-mail verstuurd zodra het limiet is bereikt. Zodra een gebruiker de limiet heeft bereikt, is het niet mogelijk om emails te ontvangen of te versturen zolang de gebruiker geen data verwijderd – en daardoor onder de limiet komt – of de capaciteit vergroot wordt door de accountbeheerder. Afentico is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid van de dienst of verlies van data als gevolg van het bereiken van de data opslag limiet. U zult niet meer dan 250 subfolders en/of meer dan 2 GB aan data in de publieke folder hebben. Indien u toch meer dan 250 subfolders heeft en/of meer dan 2 GB aan data in de publieke folder, dan is Afentico niet verantwoorlijk voor het niet beschikbaar zijn van de dienst en dient het aantal subfolders te verminderen.


5. Email limieten (Niet van toepassing op SharePoint)
Inkomende en uitgaande emails hebben mogelijk een maximum van 1.000 (Webhosting en Virtual Private Server diensten), 500 (Hosted Exchange en CRM diensten) of 1.000 (CRM diensten) ontvangers, inclusief alle adressen in de To, CC en BCC velden. Daarnaast limiteert Afentico het ontvangen en verzenden van emails tot 500 per 24 uur met een maximum van 500 geadresserden per 24 uur. Indien een gebruiker meer emails verzend/ontvangt per 24 uur, dan heeft Afentico het recht om de maandelijkse abonnementsgelden te verhogen voor deze gebruiker. Dit geldt alleen voor internetberichten, interne berichten worden niet meegerekend.


Het versturen van bulk emails, inclusief nieuwsbrieven, opt-in emailberichten etc. via de Hosted Exchange mailserver is verboden. Het versturen van deze berichten via de Hosted Exchange mailserver is een overtreding van dit SLA en zal, zonder beperking, tot gevolg hebben dat de garanties in dit SLA ongeldig worden. Zie ook de Algemene Voorwaarden voor meer details. Wij bieden aparte diensten indien u dergelijke mailings wenst te versturen. Neem daarvoor contact met ons op.


6. Inactive of afgesloten accounts beleid
Accounts die zijn afgesloten doordat u Afentico heeft verzocht dat te doen, doordat u dat zelf heeft gedaan in de Control Panel of door Afentico door een niet ontvangen betaling of andere rede, wordt permanent verwijderd na drie (3) (Webhosting diensten) of zeven (7) (SharePoint, Virtual Private Server, Hosted Exchange, en CRM diensten) dagen.


7. Systeem Support
Afentico verleent systeem support aan de door u aangewezen accountbeheerders. Systeem Support is gedefinieerd als support in verband met problemen/fouten met Afentico’s servers. Er zijn geen extra kosten verbonden aan Systeem Support. U kunt maximaal vier (4) personen selecteren die contact mogen opnemen met Afentico support.


8. Eindgebruiker Support
Afentico levert ook eindgebruikersupport voor Webhosting, SharePoint, Hosted Exchange en CRM diensten. Voor de Virtual Private Server dienst is eindgebruikersupport niet standaard inbegrepen maar kan afzonderlijk worden afgenomen. Neem contact op met Afentico indien u eindgebruikersupport wenst.


9. Accountbeheer
Afentico levert een Control Panel waarmee gebruikers of hun beheerders zelf wachtwoorden kunnen veranderen, accounts creëren of oude accounts verwijderen etc. U bent volledig verantwoordelijk voor geheimhouding van het wachtwoord en login naam. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die plaatsvinden in uw account. Afentico is in geen geval verantwoordelijk voor verlies van data of schade als gevolg van toegang tot uw account met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U bent aansprakelijk voor schade aangericht aan Afentico of een andere partij doordat iemand anders toegang heeft gekregen tot uw account. U mag niet iemand anders zijn account gebruiker zonder toestemming van de houder.


10. Support van mobiele diensten
(Alleen van toepassing op SharePoint, Hosted Exchange en CRM diensten) Voor gebruikers die een abonnement hebben op de BlackBerry- Exchange dienst of een andere mobiele dienst, hanteert Afentice hetzelfde beleid als hierboven beschreven. Afentico levert mobiel toegang tot de Exchange/SharePoint server door middel van software wat door derde partijen is geleverd. Het succesvol configureren en aanmelden van de mobiele dienst is zeer afhankelijk van het mobiele toestel en de mobiele provider die u heeft. Om die rede kan Afentico alleen support verlenenen met de configuratie en het toegang krijgen tot het mobiel netwerk zolang dat commercieel redelijk is.


11. Support, facturatie en verkoopaanvragen
Technische vragen dienen gemaild te worden naar support@afentico.nl. Niet-technische, administratieve en commerciële vragen over uw account dienen gemaild te worden naar info@afentico.nl.


12. Applicatie service beschikbaarheid
Afentico hanteert een 99,9% gemiddelde geplande beschikbaarheid van de diensten. Deze garantie is berekend op maandbasis en is 24 uur per dag van toepassing, 365 dagen per jaar, met uizondering van onderstaande gevallen. Beschikbaarheid is gedefinieerd als de mogelijkheid van een gebruiker verbinding te maken met een dienst van Afentico en toegang te krijgen tot CRM, SharePoint of andere site, mailbox, publieke folder of virtual private server, welke van toepassing is. Het is mogelijk dat bepaalde functies van een dienst wel werken en andere functies niet. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat bij de SharePoint dienst documenten beschikbaar zijn maar de functie om naar documenten te zoeken niet werkt. De tijd dat een dergelijke functie niet werkt wordt niet beschouwd als onderbreking van de dienst en wordt niet meegerekend in het percentage van de beschikbaarheid in de betreffende maand. De volgende gevallen worden niet meegenomen in de berekening van de beschikbaarheid van een dienst.

 • Een probleem met uw netwerk, internetverbinding of VPN verbinding met de dienst waardoor het niet mogelijk is om met de dienst of een deel van de dienst te connecteren.
 • Een probleem met het verbinden met de dienst door enig handelen van u waardoor beveiligingprocedures in werking treden. Bijvoorbeeld het scannen van router-poorten resulteert in het blokkeren van de poorten die u gebruikt.
 • Geplande onderhoudswerkzaamheden (normaal gepland tussen 05.00 en 07.00 uur). Afentico zal twee (2) dagen van te voren het geplande onderhoud aangeven.
 • Installatie van urgente “hotfixes”. Na het testen van hotfixes worden deze zo spoedig mogelijk geinstalleerd. De twee (2) dagen notificatie is niet van toepassing op hotfixes. Afentico heeft de mogelijkheid om op woensdag en zaterdag (tussen 05.00 en 07.00 uur) om urgente werkzaamheden te verrichten – gedurende dit tijdsvak kunnen er zich 1 of meerdere onderbrekingen van de dienst zich voordoen.
 • Software “bugs” of problemen met de gebruikte diensten waardoor er onderbrekingen ontstaan. Bugs moeten als zodanig worden erkend door de software leverancier om uitgesloten te worden voor de berekening.
 • Problemen met het verbinden met de dienst door zogenaamde 3e partij software op uw PC of netwerk. Bijvoorbeeld Outlook plug-ins en add-ons die niet van Microsoft afkomstig zijn.
 • Verplaatsen van mailboxen binnen de Hosted Exchange omgeving naar andere servers. Afentico hoeft geen melding te maken van deze handelingen, die normaal gesproken geen effect hebben op de beschikbaarheid zolang de software op de PC correct is geinstalleerd. Verkeerd geconfigureerde software wat resulteert in het niet kunnen gebruiken van de dienst wordt niet gezien als een onderbreking van de dienst en wordt niet meegenomen in de berekening.
 • De tijd gedurende Afentico’s ramp herstel procedures uitgevoerd worden.
 • Elk andere voorval wat buiten de redelijke controle van Afentico valt.
Afentico berekent de beschikbaarheid van de diensten als een percentage van een maand (30 dagen x 24 uur x 60 minuten), exclusief de bovengenoemde situaties.


13. Boete voor niet nakomen beschikbaarheidsgarantie
Voor elke dienst in elke maand waarvan de beschikbaarheid lager is dan 99,9%, zal Afentico het totaal te betalen bedrag in de betreffende maand wat gerelateerd is aan die specifieke dienst verlagen met 5%. Daarnaast wordt er voor elke extra 1% onderbreking, onder de 99,9% geplande beschikbaarheid, gedurende een kalendermaand een bedrag van 5% extra korting op de factuur voor die specifieke dienst in die maand met een maximum van 25% per maand.


Opmerking: vanwege de netwerkarchitectuur die Afentico heeft om de dienst goed te kunnen verlenen, kan het voorkomen dat gebruikeraccounts van een organisatie over verschillende servers is verdeeld. In het geval dat een server gedurende een tijd onbeschikbaar is en daarmee onder de 99,9% beschikbaarheidsgarantie komt, worden alleen de gebruikeraccounts die op die betreffende server stonden gecompenseerd.


14. Beschikbaarheid netwerk
Afentico hanteert een 99,9% netwerk beschikbaarheid. Network beschikbaarheid is gedefinieerd als de mogelijkheid om inkomend en uitgaand TCP/IP verkeer te hebben door het netwerk van Afentico van/naar uw Internet service provider. Onderbrekingen van de dienst als gevolg van onbereikbaarheid van servers is uitgesloten voor de beschikbaarheidspercentageberekening indien de onbereikbaarheid is veroorzaakt door enig omstandigheid buiten de redelijke controlemogelijkheden van Afentico om, inclusief aanvallen op Afentico’s netwerk.


15. Boete voor niet nakomen netwerk-beschikbaarheidsgarantie
Elke maand waarvan de beschikbaarheid lager is dan 99,9%, zal Afentico het totaal te betalen bedrag in de betreffende maand wat gerelateerd is aan de dienst verlagen met 5%. Daarnaast wordt er voor elke extra 1% onderbreking, onder de 99,9% geplande beschikbaarheid, gedurende een kalendermaand een bedrag van 5% extra korting op de factuur voor die specifieke dienst in die maand met een maximum van 25% per maand.


16. Monitoring netwerk beschikbaarheid
Om de beschikbaarheid van het netwerk te verfieren zal Afenticop elke 2 minuten automatisch de router poort controleren waarmee de server is verbonden. Indien de test niet succesvol is, wordt de poort als niet-beschikbaar beschouwd en wordt het NOC personeel hiervan op de hoogte gesteld.


Indien 2 of meer achtereenvolgende tests falen zal de netwerk onbeschikbaarheid worden geregistreerd in het aantal minuten tussen de eerste en de laatste falende test. Netwerk onbeschikbaarheid van minder dan 5 minuten wordt niet geregistreerd. Afentico berekent server beschikbaarheid en verrekend de vergoedingen op basis van deze manier van monitoring.


17. Beschikbaarheid webservers (Alleen van toepassing op de webhosting dienst)
Afentico streeft ernaar om superieure webhosting te leveren aan al onze klanten. Om de beschikbaarheid optimaal te houden observeert Afentico de volgende componenten:


17.1 Beschikbaarheid webserver
Afentico garandeert 99.9% beschikbaarheid van de webserver. Beschikbaarheid is gedefinieerd als de mogelijkheid om via het internet HTTP headers te verkrijgen van de hosting server, berekend als percentage per maand. Afentico controleerd niet de beschikbaarheid van individuele websites maar alleen de webservers als geheel. Aanvallen gericht op het netwerk van Afentico wat resulteert in onbeschikbaarheid van de dienst wordt niet meegerekend in de berekening van percentage beschikbaarheid per maand.


17.1.1 Beschikbaarheid webapplicaties
De webserver beschikbaarheidsgarantie geldt niet voor specifieke applicaties zoals ColdFusion of ASP.NET die geinstalleerd zijn op de webserver. De prestaties van dergelijke applicaties is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de softwarecode, wat buiten de macht van Afentico is.


17.2 Beschikbaarheid SQL-databases
Afentico garandeert 99.9% beschikbaarheid van de SQL (database) servers. Beschikbaarheid van SQL servers is gedefinieerd als de mogelijkheid om antwoord te verkrijgen van van de SQL server via p0ort 1433, berekend als een percentage per maand. Afentico controleert niet de beschikbaarheid van individuele SQL-databases maar alleen de dienst als geheel. Aanvallen gericht op het netwerk van Afentico wat resulteert in onbeschikbaarheid van de dienst wordt niet meegerekend in de berekening van percentage beschikbaarheid per maand.


17.3 Beschikbaarheid mailserver
Afentico garandeert 99.5% beschikbaarheid van de mailserver. Beschikbaarheid van de mailserver is gedefinierd als de mogelijkheid om via SMTP of POP headers van de mailserver te verkrijgen, berekend als percentage per maand. Afentico controleert niet de beschikbaarheid van individuele e-mailaccounts maar alleen de dienst als geheel. Aanvallen gericht op het netwerk van Afentico wat resulteert in onbeschikbaarheid van de dienst wordt niet meegerekend in de berekening van percentage beschikbaarheid per maand. Er wordt niet gegarandeerd dat uitgaande berichten direct afgeleverd worden. Indien de eerste poging niet is geslaagd, zal er regelmatig een nieuwe poging gedaan worden het bericht af te leveren. Indien het niet lukt om het emalbericht binnen 24 tot 72 uur te verzenden, dan zal het bericht worden teruggestuurd naar de verzender.


18. Specifieke condities voor de Hosted Exchange dienst (alleen van toepassing op de Hosted Exchange dienst)


18.1 Beperking in verzenden van e-mail
Inkomende en uitgaande e-mailberichten (inclusief bijlagen) zijn gelimiteerd aan 50 Mb. E-mailberichten groter dan 50 MB zullen niet door Afentico geaccepteerd worden, de verzender ontvangt daarover een foutmelding. Indien gebruikers de mogelijkheid moeten hebben om berichten te versturen die groter zijn dan 50 MB, dan kan Afentico aparte afspraken maken met de gebruiker. Daarnaast zal Afentico gebruikers adviseren hoe de bestandsgrootte aan te passen zodat berichten wel door het netwerk verwerkt kunnen worden.


18.2 Beschikbaarheid SQL-database
Afentico verbind zich tot 99,9% SQL (database) beschikbaarheid van de server. SQL-beschikbaarheid van de server is gedefinieerd als het vermogen om een reactie te ontvangen van SQL-server op poort 1433, berekend op een maandelijkse basis. Afentico zal niet de beschikbaarheid van individuele SQL-databases controleren maar ziet alleen toe op de beschikbaarheid van de server in zijn geheel. “Denial of service” aanvallen of andere vormen van aanvallen gericht op het netwerk van Afentico’s servers als gevolg van of bijdragen tot downtime wordt niet meegenomen in SQL Server beschikbaarheid berekeningen.


18.3 Mailserver beschikbaarheid
Afentico verbind zich tot 99,5% beschikbaarheid van de mailserver. Beschikbaarheid van de mailserver wordt gedefinieerd als het vermogen om de SMTP-en POP-headers op te halen van de e-mailserver, berekend op een maandelijkse basis. Afentico zal niet de beschikbaarheid van individuele e-mailaccounts of mailboxen controleren maar ziet alleen toe op de beschikbaarheid van de server in zijn geheel. “Denial of service” aanvallen of andere vormen van aanvallen gericht op het netwerk van Afentico’s servers als gevolg van of bijdragen tot downtime wordt niet opgenomen in berekeningen van de e-mailserver beschikbaarheid. Het uitgaande e-mail protocol dat wordt gebruikt op de e-mailserver (SMTP) is een “store-and-forward” type protocol dat geen garantie biedt van onmiddellijke levering van e-mailberichten. Als de eerste poging van e-mail levering poging mislukt, zal de e-mailserver opnieuw proberen het bericht af te leveren volgens een vooraf vastgesteld schema. Als het bericht niet kan worden verzonden in 24 tot 72 uur, wordt het bericht teruggestuurd.


19. Specifieke voorwaarden voor de Hosted Exchange dienst

19.1 Email Delivery Restrictions
Afzonderlijke e-mailberichten (inclusief bijlagen) inkomende van het internet of uitgaande via het internet zijn beperkt tot 50 Mb. Internet e-mailberichten met bijlagen van meer dan 50 Mb zal niet worden verplaatst via de gateways van Afentico en in plaats daarvan wordt er een melding naar de afzender verstuurd.


19.2 Snelheid afhandeling e-mailberichten
Inkomende en uitgaande e-mails inclusief bijlagen van minder dan 20 Mb zullen in het algemeen worden geleverd in 60 seconden of minder. Vertraging op de gateways als gevolg van Internet problemen vallen niet onder deze SLA.


19.3 Uitzonderingen
Afentico verbind zich niet aan de snelheid waarmee berichten worden verwerkt door het internet. Levertijden onder deze SLA zijn alleen bedoeld voor e-mails verstuurd tussen servers, mailboxen en / of gateways op de Hosted Exchange Service.


19.4 Sancties bij niet-naleving
Indien er in een kalendermaand meer dan 2 uur vertraging is bovenop de hierboven gedefinieerde parameters, zal Afentico de verschuldigde bedragen met betrekking tot de Hosted Exchange dienst voor deze maand verminderen met 5% voor elk getroffen mailbox. Voor elke extra 2 uur vertraging van de Hosted Exchange service in dezelfde kalendermaand zal Afentico de verschuldigde bedragen met nog eens 5% verlagen. De maximale vergoeding per maand voor vertraging in de Hosted Exchange dienst is 15%.


19.5 Bescherming tegen virussen
Afentico biedt een anti-virus scanning dat als onderdeel van de Hosted Exchange dienst fungeert. Afentico zal alles doen wat redelijk en mogelijk is om mailboxen te beschermen tegen virussen en andere computer software bedreigingen. De anti-virus bescherming van Afentico heeft bewezen zeer effectief te zijn maar als gevolg van de snel veranderende aard van virussen, Trojaanse paarden en andere via e-mail verspreidde risico’s kan Afentico geen enkele garantie geven.


19.6 Bescherming tegen Spam
Afentico biedt een anti-virus scanning dat als onderdeel van de Hosted Exchange dienst fungeert. Afentico zal alles doen wat redelijk en mogelijk is om mailboxen te beschermen tegen ongewenste berichten. Onze Spam Firewall is een geintergreerd stuk hardware en software wat de mailbox beschermt van ongewenste berichten. Ondanks dat het een zeer geavanceerd en betrouwbaar systeem is, kan Afentico geen enkele garantie bieden over de effecticiteit van het systeem.


20. Specifieke termen voor de Webhosting dienst
De schijfruimte mag alleen worden gebruikt voor gekoppelde inhoud of direct verband houden met de gehoste website. De schijfruimte mag niet worden gebruikt als een locatie voor het archiveren van bestanden die niet direct verband houden met de gehoste website.


21. Server Software (Niet van toepassing op de Hosted Exchange dienst)
Afentico zal de industrie standaarden hanteren om ervoor te zorgen dat de vooraf geïnstalleerde server software correct is geconfigureerd. In het geval dat er meerdere manieren zijn om de software juist te configureren, zal Afentico de configuratie kiezen die het zelf de meest geschikte acht.


Afentico installeert beveiligingsupdates en service packs zo snel als mogelijk is. Software-updates kunnen veranderingen in het systeem en functionaliteit als zodanig veroorzaken en kunnen mogelijk een negatieve invloed hebben op uw toepassingen. Afentico kan niet voorzien noch kan het verantwoordelijk zijn voor storingen of wijzigingen in de functionaliteit of prestaties als gevolg van implementatie van software patches en upgrades. Indien dergelijke verstoring of veranderingen optreden, zal Afentico haar best doen om de situatie zo snel mogelijk te verhelpen na de kennisgeving van het probleem.


Afentico is niet verantwoordelijk voor problemen die kunnen voortvloeien uit onverenigbaarheden tussen de nieuwe versies van de software en uw inhoud, ongeacht of het een gevraagde, gewenste of discretionaire upgrade betreft. Toch zal Afentico een redelijke inspanningen verrichten om u te helpen om een oplossing te vinden.


Elke log (web rapportage) software die beschikbaar is wordt geleverd op een “zoals het is” basis. Afentico is niet verantwoordelijk voor bugs in de software of voor de interpretatie van de rapporten door de software. Afentico kan, naar eigen goeddunken, een upgrade van de software naar nieuwere versies uitvoeren of vervangen door andere programmatuur, zonder een redelijke kennisgeving aan u. Afentico niet kan voorzien, noch zal het verantwoordelijk voor de onverenigbaarheid van nieuwere versies en andere software die u kiest in combinatie met de log software.


22. Opslagcapaciteit; Dataverkeer; Server bronnen (Niet van toepassing op de Hosted Exchange dienst)
Elk account krijgt een opslagcapaciteit en een hoeveelheid dataverkeer toegewezen, zoals gedefinieerd voor het door u geselecteerde dienst. Deze toegewezen opslag grootte en de data-overdracht kan worden vergroot voor een extra toeslag tot het maximum voor elk plan of dienst. De servers kunnen stoppen met het accepteren, verwerken of het leveren van gegevens wanneer de gekochte limiet is bereikt waardoor de server onbereikbaar wordt of gegevens kan verliezen.


Afentico is niet verantwoordelijk voor dergelijke niet-beschikbaarheid of verlies van gegevens. Uw web -en FTP-servers zijn geconfigureerd om alle handelingen te registreren in de log-bestanden. De gemiddelde retentie periode is een maand. De logbestanden worden opgeslagen in een gedeelde serverruimte en niet meegerekend bij de toegewezen opslagcapaciteit. De maximale grootte van de opgeslagen logbestanden is beperkt tot 1 GB. Wanneer deze limiet wordt overschreden, worden de oudste log-bestanden verwijderd.


23. Beveiliging
Toegang tot het datacentre van Afentico is beperkt tot geautoriseerd personeel. Afentico zorgt ervoor dat zijn werknemers en aannemers bekend zijn met haar beleid. Afentico treft alle mogelijke maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te beschermen. Afentico zal alle mogelijke inspanningen doen die in het commerciële haalbaar is om de veiligheid van de systemen, diensten en de gegevens die daarin opgenomen zijn te beschermen.


24. Dataretentie
Afentico is niet verantwoordelijk voor het behoud van uw gegevens na beëindiging van het account. Nadat het account wordt beeindigd worden alle gegevens van de servers verwijderd en van back-ups die tijdens een periodieke back-ups maken. Afentico zal geen data terugplaatsen of leveren op welk opslagmedium dan ook.


25. Maximale vergoeding / sancties
In alle gevallen is de maximale, totale cumulatieve SLA vergoeding in een bepaalde maand voor een bepaalde dienst en voor alle service levels samen (met inbegrip van de beschikbaarheid van de dienst, beschikbaarheid van het netwerk, enz.), 25% van de onderliggende kosten voor deze dienst in de betreffende maand.


26. Bepaalde operationele verantwoordelijkheden van de klant
Om toegang te krijgen en gebruik te kunnen maken van de diensten, moet u het op zijn minst en zonder beperking:

 • een internetverbinding hebben met voldoende bandbreedte en kwaliteit om probleemloos te kunnen surfen en gegevens up-en downloaden
 • een goede internet browser hebben
 • een volledig functionele POP / SMTP e-mail programma (client) of Microsoft Outlook voor MAPI verbindingen met Exchange-server hebben